Adatvédelem

A molnarkalacsvendeghaz.hu weboldal (a továbbiakban: a „Honlap”) üzemeltetője a jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja a Honlap látogatóit a személyes adataik kezeléséről, összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal.

Jelen adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatkezelésekkel összefüggésben felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal.

Adatkezelő adatai és elérhetőségei

Név: Bodóné Benedek Mónika (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Adószám:  57261799-2-42

Székhely: 1106 Budapest, DOROGI UTCA 21/A.

E-mail: bodo.sandor@peritia.hu

Általános információk

Az Adatkezelő csakis olyan személyes adatokat kezel, amelyhez előzetesen az oldalt használó személy hozzájárult. Az adatok kezelése a felhasználók számára világos céllal és a cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges ideig történik.

Az alábbi adatkezelés célja, hogy a honlapon keresztül, az érdeklődők kapcsolatba tudjanak lépni az Adatkezelővel. Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat nem az eredeti célnak megfelelően kívánja az Adatkezelő felhasználni, erről előzetesen köteles a felhasználót tájékoztatni és a hozzájárulását kérni, illetve lehetőséget kell biztosítania arra, hogy ezt akár meg is tilthassa.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

A weboldal külső (nem az üzemelő által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. Ezen linkeken elérhető oldalak elhelyezhetik saját cookie, vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Adatkezelés a honlapon

Sütik – a weboldal látogatóinak adatai

A weboldal egyes részei ún. ‘cookie’-kat (sütiket) helyezhetnek el a látogatók számítógépén. Ezek – egyéb látogatószámot mérő módszerekkel együtt – a weboldal adott oldalainak látogatottságáról szolgáltatnak információt. Nem gyűjtenek be semmilyen személyes adatot. E technológiának és a szolgáltatott információknak célja weboldal fejlesztése.

A weboldal a Google Analytics szoftvert használja. Az által létrehozott sütik, 30 napig érvényesek, a session ID-k a honlap elhagyásakor törlődnek.

A felhasználó a saját számítógépéről ki tudja törölni a cookie-kat, illetve, ha akarja meg is tilthatja alkalmazásukat. Általában a Beállítások / Adatvédelem alatti menüpontban állítható be.

Adatbiztonság, adatfeldolgozó

A weboldal a RackForest Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em.; elérhetőség: info@rackforest.com) szerverén található, mely tárhelyszolgáltatóként adatfeldolgozónak minősül.

Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, illetve kérheti az adatok módosítását, helyesbítését vagy törlését bármelyik elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről – szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu) panasszal élhet. Bírósági jogorvoslat: Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Alapfogalmak a személyes adatokkal kapcsolatban

személyes adat:Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és a kezelt adatok törlését kéri.

adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.